Bienvenido al Nuevo Sitio de Facilitadores Judiciales! Vea el Archivo Histórico en el Sitio Antiguo.
Menu
viernes 18 noviembre, 2016

“HetProgramma van JuridischeFacilitadoren (PIFJ), eenprojectvoor de democratie”

De Presidente van hetOppersteGerechtshof van Costa Rica, Zarela Villanueva Monge, heeftdeelgenomenaan de “BijeenkomstoverResultaten en Effecten, die bereiktzijndoorhet PIFJ van de OAS in CentraalAmerika in de periode 2012-2016 en de perspectieventot 2020”, welkeplaatsheeftgevondenin hethoofdkwartier van hetInteramerikaanseHofvoor de Mensenrechten in San José.

“Ikwilmijndankuitsprekenvoorhetfeitdatmijnlandisverkozenompubliekelijkverantwoordingafte leggen vanhetProgramma van JuridischeFacilitadoren van de Organisatie van AmerikaanseStaten (PIFJ/OEA), dat in elkland van CentraalAmerikawordtuitgevoerdmetgroteimpactop de rechtssystemen, doorversterking van de democratie en de vrede”, gaf Villanueva aan.

HetProgramma van JuridscheFacilitadoren “heeftalsdoelstellingde toegangtotjustitie te verbeteren van personen in kwetsbareomstandigheden en metgrotebelemmeringenomhunrechten te doengelden”, zei de costarricaanseraadsvrouw, terwijlzeaangeeftdat “ ze, ondertoezicht van juridischpersoneel, voorlichtinggeven, onderwijzen, adviesverlenen en bemiddelen in de conflictentussen personen in hungemeenschappen”.

Tussenhetjaar 2015 en de eerstehelft van ditjaar, hebben de JuridischeFacilitadoren van Costa Rica bemiddeld  in meer dan 300 zaken, 6.000 oriëntatiesgegeven en in 380 gevallenbegeleidinggegevenviagesprekken, die aanmeer dan 18.000 personen ten goedezijngekomen.

In Costa Rica wordt de NationaleDienst van JuridischeFacilitadorensinds 2013 uitgevoerd en functioneerttotnu toe  in 9 juridischekringen, metsuccesvolleintegratie van hetgenderperspectief, daar 54 % van de JuridischeFacilitadorenvrouwenzijn,  “ietsdat  van fundamenteelbelangisvoorhetsucces van de Dienst”, gaf Villanueva aan.

“Allemiddelenzijnaangewend met accurate enzichtbareresultaten, waarook het werkdatgerealizeerdwordt door onzerechtersopvalt, en van het personeel van de juridischeinstanties, alsmede vande NationaleCommissievoor de Verbetering van de Rechtspleging(CONAMAJ), datonderdeel is van onzeinstitutie,” voegdezij toe.

Het evenementvondzijnhoogtepunt in de ondertekening van de interinstitutioneleovereenkomsttussen de La Salle Universiteit, de RechterlijkeMachten CONAMAJ, waarmeedezehogeronderwijsinstantiezalsamenwerken in de opleidingsprocessen van het juridischepersoneel, dattemakenheeft met het SNFJ, endatzalleiden tot versterkingenverbetering van de kwaliteit van dezedienst.

Fuente PIFJ CR